Pracownicy

W roku szkolnym 2022/2023 w skład Rady Pedagogicznej wchodzą następujący nauczyciele:
Dyrektor, Przewodniczący Rady Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany,
wychowawca grupy I,
•Grupa I nauczyciel dyplomowany, wychowawca grupy 3-latków,
•Grupa II nauczyciel dyplomowany, oraz nauczyciel mianowany
•Grupa III nauczycielki dyplomowane, wychowawczynie grupy 5-6 latków,
•Grupa IV, nauczyciel mianowany, oraz nauczyciel początkujący.
•logopeda
•psycholog
•nauczyciel języka angielskiego
•nauczyciel wspomagający oligofrenopedagog
•nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oligofrenopedagog


Wszyscy nauczyciele i specjaliści posiadają wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne. Prowadząc pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą biorą oni na siebie odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy, oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Nauczyciele pracujący z grupą, prowadzą obserwację pedagogiczna (obserwują zachowania i relacje interpersonalne wychowanków z innymi dziećmi i dorosłymi), analizują postępy w ich rozwoju związane z wiedzą i umiejętnościami i postawami. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia u swoich wychowanków. Nauczyciele ściśle współpracują ze specjalistami zatrudnionymi w Placówce w celu rozwiązywania pojawiających się problemów, a także obejmują dzieci i ich rodziców działaniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele i specjaliści znają i przestrzegają prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, upowszechniają wiedzę o tych prawach wśród dzieci, rodziców. Zakresy obowiązków pracowników pedagogicznych zawarte są w Statucie Przedszkola. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

Pracowników Obsługi i Administracji stanowią:
•samodzielny referent ds. administracyjno- gospodarczych
•pomoc nauczyciela
•kucharka
•pomoc kuchenna
•woźne
•Starszy rzemieślnik