Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi Bez kategorii Zmiana w stawce godzinowej za godziny pobytu w przedszkolu

Zmiana w stawce godzinowej za godziny pobytu w przedszkolu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/2018/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź – uchwała ma moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r -nastąpi  zmiana w kwocie opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w czasie wykraczającym poza wymiar zajęć podstawy programowej.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8:00 do 13:00,realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych wykraczających poza godz. 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:00.

Od 1.01.2023 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa powyżej, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł.”. 
prosimy rodziców dzieci 3, 4 i 5 – letnich o wypełnienie i wydrukowanie aneksu zamieszczonego w poniższym linku oraz dostarczenie go do przedszkola.
Aneksy wrzucamy do skrzynki znajdującej się w holu przedszkola.


Шановні панове,

Відповідно до Рішення № LXVIII/2018/22 Міської ради м. Лодзь від 16 листопада 2022 року про внесення змін до Рішення про визначення часу безкоштовного навчання, виховання та догляду, визначення розміру плати за користування дошкільною освітою вихованцями, охопленими дошкільною освітою до кінця навчального року
у календарному році, в якому їм виповнюється 6 років, та визначає умови часткового або повного звільнення від плати за навчання в державних дитячих садках, що знаходяться у віданні міста Лодзь. Постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Відбудеться зміна розміру плати за кожну розпочату годину перебування дитини за межами базової програми.

Дитячий садок зобов’язується забезпечити дитині: безоплатне навчання, виховання та догляд з 8:00 до 13:00; здійснення платних заходів з навчання, виховання та догляду за дитиною в позаробочий час з 6:00 до 8:00 та з 13:00 до 17:00.

З 1.01.2023 р. встановлюється плата в розмірі 1,14 злотих за кожну розпочату годину фактичного перебування дитини в дитячому садку, крім годин, зазначених вище, для дітей, охоплених дошкільною освітою, до кінця навчального року в календарному році, в якому їм виповнюється 6 років”.

Просимо батьків дітей 3, 4 та 5 років заповнити та роздрукувати додаток за посиланням нижче та передати його до дитячого садка.
Додатки опускаються в скриньку, розташовану в холі дитячого садка.

Завантажити додаткову угоду до договору

Related Post

PRAWA DZIECKAPRAWA DZIECKA

Prawa dziecka w przedszkolu są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami . Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko