Ochrona danych osobowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 33 w Łodzi przy ul. Zielnej 5 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Jednocześnie Dyrektor Przedszkola zobowiązuje prawnych opiekunów dzieci do poinformowania osób biorących udział w ww. uroczystościach i będących przedstawicielami rodziny, o ciążących na nich obowiązkach prawnych w związku z przetwarzanie wizerunku osób fizycznych.

Klauzula informacyjna dla rodziców

Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”,

niniejszym informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 33 w miejscowości Łódź (91-817) ul. Zielna 5, NIP: 7262525227, REGON: 000219856, adres e-mail: kontakt@pm33.elodz.edu.pl, reprezentowane przez p.o. dyrektora Katarzynę Sobczyk.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którą pełni Pani Paulina Miłoch, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.pm33@cuwo.lodz.pl lub pod numerem telefonu 504 996 119.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. realizacji zadań Administratora określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w innych przepisach szczególnych jak również rozporządzeniach wykonawczych wydanych na ich podstawie, m.in. zapewnienia dzieciom opieki w placówce, realizowania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa,

b. realizacji zadań Administratora określonych we właściwych przepisach prawa miejscowego (uchwały Rady Miejskiej w Łodzi czy zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi),

c. ewidencyjnych,

d. rozliczeń finansowych

e. komunikacji,

f. archiwizacji 

4.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c oraz e RODO. Niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO.

5.Podanie danych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których mowa w pkt 3) lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków.

6.Odbiorcami danych osobowych będą:

a. podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku ze swoją działalnością w tym np.podmiot świadczący usługi bhp, podmiot obsługujący nasze systemy teleinformatyczne,podmioty dostarczające lub serwisujące oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w procesie,podmioty serwisujące instalację monitoringu, organizatorzy wycieczek szkolnych czy kancelarie prawne (gdyby okazało się to niezbędne),

b. Centrum Usług Wspólnych Oświatowych w Łodzi.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3), a po zakończeniu realizacji tych celów przez okres wynikający z przepisów prawa, ponadto do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą się w związku z nimi ujawnić, w przypadku dokumentacji służącej do rozliczeń finansowych do czasu upływu okresu przedawnienia wynikającego z prawa podatkowego, a ponadto przez okresy archiwizacji dokumentów wynikające z przepisów prawa o archiwizacji (w zależności który z tych okresów będzie trwał najdłużej).

8.Przysługuje Pani/Panu prawo:

a. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania,

b. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,

c. przeniesienia danych osobowych,

d. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 lit. e RODO,

e. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

9.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

10.Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zasady przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola